W lipcu 2012 parafia pw. św. Tomasza Apostoła w Ntoum, która od 2002 roku obsługiwana jest przez braci kapucynów z Prowincji Warszawskiej, obchodziła w tym roku swój złoty jubileusz. Jak na parafię w Gabonie 50 lat to dość dużo. W związku z czym uroczystości obchodzone były z dużym rozmachem. Od początku roku jubileuszowego, czyli od listopada ubiegłego roku, miało miejsce wiele wydarzeń duszpasterskich obejmujących rożne grupy z parafii: dzieci, młodzież, rodziny, chorych, osoby starsze. Zarówno w mieście Ntoum, jak i w przynależących do parafii wioskach miała miejsce peregrynacja obrazu Czarnej Madonny, połączonej z błogosławieństwem domów. Poza pracą duszpasterską miała miejsce również gruntowna przebudowa kościoła parafialnego. Został on poszerzony o 5 metrów, aby pomieścić parafian, zwłaszcza podczas większych uroczystości. Zmieniony został przeciekający dach nadając zupełnie nowy, piękniejszy kształt bryle kościoła. Na posadzce ułożone zostały płytki. Poza tym wymieniony został ołtarz, droga krzyżowa i elementy dekoracyjne. Rozpoczęto budowę 20-metrowej wieży kościelnej, na której zostanie w przyszłości umieszczony dzwon. Bedzie to swego rodzaju przeciwwaga dla trzech minaretów, nawołujących do modlitwy muzułmanów. Ukończenie tej budowy pozostaje kwestią czasu.
O znaczeniu tej uroczystosci dla Gabonu może świadczyć obecność nie tylko dwóch biskupów i kilku księży, ale również przedstawicieli władzy państwowej: premiera, ministra rolnictwa, ministra kultury, dwóch byłych premierów i innych osobistości. Obecny minister rolnictwa jest od wielu lat członkiem rady parafialnej w Ntoum; dzięki niemu udało sie przeprowadzić wiele prac w kościele.
Kościół pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła, w dniu swojego święta patronalnego wypełnił się kolorem czerwonym z powodu wyprodukowanej tkaniny specjalnie na okazję tego święta, z której większość obecnych uszyło sobie ubranie. Jest to taki lokalny, afrykański zwyczaj podkreślający rangę święta.
Przewodniczący uroczystej Mszy dziękczynnej, arcybiskup Libreville BasileMveEngone, wspomniał w czasie homilii o trudzie budowania parafii przez duchownych – najpierw ze zgromadzenia Ducha Świętego, następnie norbertanów i w końcu kapucynów. Pierwsi księża przed 50-cioma laty spotykali sie z oporem wyznawców tradycyjnej religii animistycznej wobec budowy kościoła. Dzięki wytrwałości ewangelizatorów ziarno słowa wydało swój plon, które wciąż wzrasta wraz z rozwojem Ntoum. Obok dobrych owoców, można wciąż zaobserwować brak wiary i synkretyzm religijny. Pozostaje mieć nadzieję i pracować wytrwale, aby za przykładem patrona parafii św. Tomasza, niedowiarstwo przerodziło sie w wiarę dającą życie.
Po Eucharystii arcybiskup poświęcił nowoutworzoną grotę maryjną, a następnie wraz z innymi gośćmi zwiedził nową parafialną salę ekspozycji przedmiotów kultury gabońskiej. W sali tej umieszczone zostały maski, fetysze i cytry zbierane uprzednio przez br. Jerzego Siedleckiego – poprzedniego proboszcza w Ntoum. Niektóre z tych masek mogą mieć wielką wartość zagranicą, dzięki czemu byłoby wielu chętnych, aby je zabrać z parafii. Stworzenie takiej sali ekspozycji i jej inauguracja w obecności m.in. ministra kultury pomoże nie tylko tego nie stracić, ale rozpowszechniać dziedzictwo tutejszej kultury. Za utworzenie tej sali odpowiedzialny był br. Jacek Dybala.
W Ntoum obecnie jest czteroosobowa wspólnota: br. Pawel Truszkowski – gwardian i proboszcz, br. Jacek Dybała, br. Piotr Wrotniak oraz Thomas, osoba świecka.

Le dimanche, au début de Juillet dans le Ntoum principal occupé célébrations du jubilé de la paroisse. Leur importance pour le Gabon peut indiquer la présence de seulement deux évêques et plusieurs prêtres, mais aussi des représentants du pouvoir d’Etat: le Premier ministre, ministre de l’Agriculture, ministre de la Culture, les deux anciens premiers ministres et autres dignitaires. L’actuel ministre de l’agriculture pendant de nombreuses années membre du conseil paroissial de Ntoum, il a fait réaliser beaucoup de travail dans l’église.

Église de la St. Thomas l’Apôtre, de sa fête patronale rempli de tissu rouge en raison de produits spécialement pour l’occasion de la fête, à partir de laquelle la plupart des uszyło actuelle les vêtements. Il s’agit d’une coutume locale de mettre en évidence l’importance vacances africaines.

Président messe solennelle d’action de grâce, Archevêque de Libreville BasileMveEngone, a parlé au cours de l’homélie du labeur par le clergé de la paroisse bâtiment – la première réunion du Saint-Esprit, puis prémontrés et enfin les Capucins. Le premier prêtre-roi avant il ya 50 ans, ils ont rencontré des partisans de l’opposition religion animiste traditionnelle à la construction de l’église. Grâce à la persévérance mots évangélisateurs sortent leur rendement en grains, qui continue de croître avec le développement de Ntoum. En plus de bons fruits, on peut encore voir un manque de foi et de syncrétisme religieux. Nous pouvons seulement espérer et de travailler assidûment à l’exemple du saint patron de la paroisse de Saint- Thomas, incrédule transformé en une foi vivifiante.

Après l’Eucharistie, l’archevêque bénit la grotte mariale nouvellement créé, puis avec les autres invités ont visité la nouvelle salle paroissiale gabonais exposition d’objets culturels. Dans cette salle sont placés masques, fétiches et citrique déjà recueillies par le Frère. George Siedlecki – ancien pasteur de Ntoum. Certains de ces masques peuvent être d’une grande valeur à l’étranger, de sorte que beaucoup seraient prêts à les éloigner de la paroisse. La création d’une telle salle d’exposition et son inauguration en présence du ministre de la culture ne sera pas seul à ne pas perdre, mais le patrimoine culturel local à distribuer. La création de cette salle était responsable de cette année. Jacek Dybał.

En Ntoum actuellement quatre communautés: Br. Paul Truszkowski – gardien et pasteur, Frère. Jacek Dybał, br. Wrotniak Pierre et Thomas, un laïc.